Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

Afwijken van onze algemene voorwaarden door de koper is niet toegestaan, tenzij wij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

§ 2 Bestelling

Basis voor de leveringsovereenkomst is een online bestelling, een bestelling per elektronische post (e-mail) plus een storting op onze zakelijke rekening.
Dit is onze bescherming tegen malafide bedrijven. Vanaf dat punt zijn de bestelde goederen bindend.
Aanvullende afspraken, wijzigingen en aanvullingen zijn slechts van kracht na schriftelijke bevestiging.
Als u bepaalde items mist, neem dan contact met ons op en wij zullen ons best doen om aan uw wensen te voldoen. Ook voor opmerkingen of suggesties staan wij altijd open


§ 3 Levering

De levering betreft de levering van goederen aan een transportbedrijf. Tenzij anders is overeengekomen, zal worden geleverd aan het adres dat u hebt ingevoerd. Voor bestellingen buiten Nederland of België zullen vrachtkosten worden gerekend, afhankelijk van het land. Dit zal afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Rechten en belastingen worden betaald door de klant zelf.
De bestelde goederen worden doorgaans geleverd binnen 8 weken.
De levertijd kan worden verlengd, bijvoorbeeld door tekorten bij onze leveranciers. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Wordt bij het plaatsen van de bestelling onvolledige, onduidelijke, onleesbare of onjuiste informatie verschaft, dan is er geen recht op reparatie of vervanging.
Onze service is verleend en de cliënt blijft verplicht om de overeengekomen vergoeding te betalen.

 


§ 4 Prijzen

Aanbiedingen zijn onderhevig aan verandering in de prijs en de voorwaarden. Prijslijsten worden gebruikt voor het gemak. Fouten zijn voorbehouden.
De prijzen voor de normale klanten (geen winkel of groothandel)  zijn inclusief BTW. Afhankelijk van schommelende wisselkoersen kunnen prijsschommelingen optreden. Wij vragen hiervoor u begrip.

§ 5 De betaling

 

Vooruitbetalen: Via overschrijving op bank (standaard levering).

Directe overschrijving via Paypal.
Na levering: onmiddellijk te betalen na ontvangst van de levering. Dit is alleen mogelijk via een speciale regeling op aanvraag of voor vaste klanten.

De factuur dient, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt, binnen 14 dagen betaald te worden.


§ 6 Garantie

Alle artikelen zijn onderworpen aan tenminste de wettelijke garantie, tenzij anders vermeld. Gedurende deze tijd heeft u recht op gratis reparatie van de geconstateerde tekortkomingen in het materiaal.
De beslissing om te herstellen, korting te geven, gehele of gedeeltelijke vervanging of restitutie van de aankoopprijs van het artikel ligt bij Articima.
De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik, nalatigheid of opzet.
Ook zijn wij niet aansprakelijk voor gevolgschade.

§ 7 Herroepingsrecht

Wij bieden onze klanten een herroepingsrecht. De periode is 14 dagen en gaat in op de datum van ontvangst van de goederen door de ontvanger (met uitzondering van open gemaakte, op maat gemaakte en gebruikte items). Indien u recht van opzegging heeft, kunt u het contract schriftelijk opzeggen zonder opgaaf van redenen (bijv. per brief of e-mail) of door terugzending van de goederen. .
Intrekking kan plaatsvinden binnen deze periode door terugzending van de geleverde goederen aan onderstaand adres;

Spechtstraat 13
5735EL
Aarle-Rixtel
Holland


De koper is gehouden tot betaling van schadevergoeding indien er door opzet of nalatigheid geen goederen geretourneerd kunnen worden.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u het totaalbedrag van ons terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht


Kosten voor het terugzenden zijn voor rekening van de koper.

Onvoldoende gefrankeerde zendingen veroorzaken onnodig hoge kosten en worden over het algemeen niet door ons geaccepteerd. Restitutie zal alleen worden betaald indien de goederen naar behoren en onbeschadigd in de originele verpakking bij ons terugkomen.


Anders gelden voor de terugkeer van de klacht in § 8 vermelde voorwaarden.

§ 8 Klachten

Articima kan alleen verantwoordelijk worden gesteld voor een niet goede levering, maar niet voor de geschiktheid of juistheid van de goederen.
Significante afwijkingen verlenen alleen een recht van herroeping of vervanging, en dit dan alleen als een eerdere reparatie door de leverancier niet mogelijk was.
Claims voor schade van welke aard dan ook zijn uitgesloten.
Lichte variaties in kleur, breedte, hoogte, gewicht en kwaliteit zijn voorbehouden.

 

Klachten zullen alleen worden geaccepteerd indien zij binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons te kennen gegeven met een kopie van de factuur.
Alleen ongebruikte goederen kunnen worden teruggenomen.
Speciale bestellingen worden niet teruggenomen.

§ 9 Aansprakelijkheid

Claims voor schadevergoeding voor vertraging in de levering, wegens schending van contractuele of wettelijke verplichtingen, tenzij de schade niet is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid is uitgesloten.
Articima heeft geen controle over vertragingen als gevolg van overmacht of andere onvoorziene, bijzondere omstandigheden. Onvoorziene gebeurtenissen, zoals overmacht, oorlog, overheidsmaatregelen, valuta-aanpassingen, verstoring, staking bij de toeleveranciers of vervoerders, geeft ons het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder compensatie. Schadevorderingen van gebrekkige diensten zijn in ieder geval beperkt tot de waarde van de goederen.
Voor gederfde winst of gevolgschade zijn we niet aansprakelijk.
De immateriële waarde zal niet worden terugbetaald.

§ 10 Data Protectie

De gegevens die ons door de koper zijn verstrekt worden volgens de huidige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming gebruikt.


§ 11 Scheidbaarheid clausule

Alle informatie is met zorg samengesteld, maar blijft onderhevig aan verandering.
De geleverde goederen blijven tot volledige betaling onbeperkte eigendom. Indien een of meer van de leverings- en betalingsvoorwaarden juridisch ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

§ 12 Mededeling voor Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van "cookies"; tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer. De informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten en het verstrekken van andere website-activiteit en internet-gerelateerde diensten. Daarnaast kan Google deze informatie ook overdragen aan derden, tenzij vereist door de wet. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar we wijzen erop dat u in dit geval niet alle mogelijkheden van deze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de verwerking van de informatie door Google op de wijze zoals hierboven beschreven.